Current Members

Zhejiang University                        Fudan University                Shanghai Jiaotong University      Huazhong Univ. of Sci. & Tech. 

 Xi'an Jiaotong University                Nankai University            Tianjin University                             Beihang University                         

 Beijing Institute of Technology        Hunan University              Univ. of Sci. & Tech. Beijing